ALGEMENE VOORWAARDEN

Ruysonlinemarketing Gowth Agency

Definities.

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
 • Ruysonlinemarketing: het marketingadvies bureau Ruysonlinemarketing, KvK-nummer: 50799711
 • Opdrachtgever: de partij die met het bureau contracteert c.q. beoogt te contracteren;
 • Opdracht: iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het leveren van diensten aan opdrachtgever;
 • Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met haar aan te gaan;
 • Materialen: alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, data, concepten, presentaties, en andere diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten te sluiten tussen Ruysonlinemarketing als opdrachtnemer en opdrachtgevers, alsmede de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Ruysonlinemarketing als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten.

Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder kvk-nummer 50799711.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:

E-mail: info@ruysonlinemarketing.nl.nl
Telefoon: +31(0)634124860
Adres: Hermelijnhof 5, 3892VE te Zeewolde

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Ruysonlinemarketing alleen wanneer zij schriftelijk/per mail zijn vastgelegd en met de opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of anderszins zijn bevestigd.

Overeenkomsten en beëindiging:

Voor (online) marketingdiensten werkt Ruysonlinemarketing met verschillende samenwerkingsvormen afhankelijk van wensen, behoeften en type opdracht.

Duurovereenkomsten

Ruysonlinemarketing werkt met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden. In de laatste maand van de bepaalde periode zal de samenwerking worden geëvalueerd, bespreken we een nieuwe overeenkomst of de beëindiging van het traject of de samenwerking.

Doorlopende overeenkomsten

Ruysonlinemarketing werkt met doorlopende overeenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat voor een onbepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren per maand. Periodiek bespreken we doelstellingen, resultaten en de voortgang van de samenwerking.

Opzegging van een doorlopende overeenkomst geschiedt schriftelijk of per e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand.

Ruysonlinemarketing is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen onder schriftelijke opgave van redenen. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden om het al geleverde te betalen, vermeerderd met de kosten van ten minste 50% van de niet-voltooide opdracht en de kosten die Ruysonlinemarketing heeft moeten maken als gevolg van niet-voltooiing van de opdracht.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Ruysonlinemarketing sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Ruysonlinemarketing gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

De maandelijkse kosten worden steeds aan het einde van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht. De door Ruysonlinemarketing gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van Ruysonlinemarketing kunnen ieder jaar in januari opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Indien Ruysonlinemarketing door de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt, zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Ruysonlinemarketing zal dit vooraf altijd duidelijk afspreken met opdrachtgever.

Betaling dient volledig en uiterlijk 4 weken (28 dagen) na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door Ruysonlinemarketing gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van 4 weken is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim.  Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Ruysonlinemarketing bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Ruysonlinemarketing een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden

Bij de uitvoering van opdrachten wordt veelal gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Ruysonlinemarketing verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.

Ruysonlinemarketing doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij het uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever gemeld.

Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen. De reeds gedane werkzaamheden dienen hoe dan ook betaald te worden door de opdrachtgever, al dan niet in een tussentijdse factuur en betaling.

Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan.

Ruysonlinemarketing behoudt zich het recht voor om werk uit te besteden aan derden. Ruysonlinemarketing fungeert dan als hoofdaannemer.

Wanneer er in het door Ruysonlinemarketing geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Vanzelfsprekend zal de afwijking geen negatief gevolg hebben voor de opdrachtgever en geeft Ruysonlinemarketing desgewenst toelichting op de ondergeschikte afwijking.

Na uitvoering van de opdracht is Ruysonlinemarketing niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Klachten en support

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Ruysonlinemarketing gemeld te worden. Wij zullen vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die Ruysonlinemarketing voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor onze producten en/of diensten aan Ruysonlinemarketing verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Het is opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren.

Wanneer derdenbeslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever Ruysonlinemarketing hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Ruysonlinemarketing is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Ruysonlinemarketing opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Ruysonlinemarketing IE-rechten overdragen.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruysonlinemarketing is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. Ruysonlinemarketing heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat.

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Verplichtingen opdrachtgever

Wanneer Ruysonlinemarketing een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Ruysonlinemarketing:

 • Tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
 • Volledige medewerking te verlenen;
 • Alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
 • Toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Ads, Google Analytics accounts, etc.;
 • Volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de opdracht relevante regelgeving.
 • Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Ruysonlinemarketing na drie (3) pogingen om schriftelijk/e-mail contact op te nemen binnen minimaal twee weken, het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Ruysonlinemarketing ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Ruysonlinemarketing de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Ruysonlinemarketing nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Ruysonlinemarketing in verband hiermee kosten moet maken heeft Ruysonlinemarketing het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens

Ruysonlinemarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Ruysonlinemarketing aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Ruysonlinemarketing niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Ruysonlinemarketing gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Ruysonlinemarketing voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailingen en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

Exclusiviteit

Aan Ruysonlinemarketing verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

Privacyregels

Opdrachtgever komt met Ruysonlinemarketing overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de WPB en vanaf mei 2018 de AVG. Ruysonlinemarketing is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailingen en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Ruysonlinemarketing hiervoor.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Ruysonlinemarketing is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Ruysonlinemarketing niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Ruysonlinemarketing van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Ruysonlinemarketing zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Ruysonlinemarketing

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Ruysonlinemarketing uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

Ruysonlinemarketing kan niet aansprakelijk worden gehouden en gesteld voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Ruysonlinemarketing in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Ruysonlinemarketing hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Ruysonlinemarketing wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Ruysonlinemarketing mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Ruysonlinemarketing aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Ruysonlinemarketing is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Ruysonlinemarketing kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte is gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Ruysonlinemarketing beperkt is tot, en nooit verder strekt dan, het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van v en haar medewerkers en partners uitkeert.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 12 maanden nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Ruysonlinemarketing niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Ruysonlinemarketing opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer Ruysonlinemarketing bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Ruysonlinemarketing.

Tussentijdse beëindiging van opdracht

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:

 • surséance van betaling;
 • faillissement(s-aanvraag);
 • liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Ruysonlinemarketing zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan Ruysonlinemarketing op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Ruysonlinemarketing op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Ruysonlinemarketing meerdere opdrachten is verstrekt. Ruysonlinemarketing heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Ruysonlinemarketing en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden.

Onder de diensten van Ruysonlinemarketing vallen onder andere alle, marketing (waaronder SEO en online adverteren), content marketing, Email, websiteoptimalisatie growth hacking en social media marketing. Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.

Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen.

Ruysonlinemarketing heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.

Indien opdrachtgevers de op die wijze bekendgemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Ruysonlinemarketing.

Als een opdrachtgever of partner zich niet kan vinden in deze algemene voorwaarden, dan horen wij dat graag en zullen wij indien mogelijk aanvullende afspraken vastleggen. Afwijkingen gelden alleen bij wederzijds akkoord, schriftelijk of per email. 

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle dienstverlening van Ruysonlinemarketing en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almere. Nederlands recht van toepassing.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen